ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w kwocie 4000 zł i wypłacanym jednorazowo osobie lub instytucji, na której barkach spoczywa troska o sfinansowanie pogrzebu osób, które zostały wymienione poniżej:

a) osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
b) emeryta lub rencisty,
c) osoby, która spełniała warunki do uzyskania i pobierania renty lub emerytury – mimo, że w dniu śmierci nie miała ustalonego do niej prawa,
d) osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub
     zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
e.) członka rodziny osoby wymienionej powyżej. Dotyczy to :

• małżonka,
• dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci  przysposobionych,
• dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem przez nich pełnoletności, w tym
również w ramach rodziny zastępczej,
• wnuków i rodzeństwa,
• rodziców (ojczyma, macochy oraz osób

ZASIŁEK POGRZEBOWY WYPŁACA SIĘ:

N

osobom nie będącym członkami rodziny zmarłego oraz instytucjom – mogą oni otrzymać zasiłek do kwoty poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 4000 zł.

N

członkowi rodziny – członkowie rodziny mogą otrzymać zasiłek w pełnej zryczałtowanej wysokości.

KONTAKT

Zakład pogrzebowy "Sacrum"

Całodobowy dyżur telefoniczny
+48 501 873 658
+48 536 723 777
sacrumpogrzeby@gmail.com

Katowice, Centrum ul. Matejki 4
Katowice, Bogucice - ul. Leopolda Markiefki 92

Tu jesteśmy